Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Wagabund.pl.
2. Definicje:
Regulamin – niniejszy regulamin działalności Sklepu internetowego.
Sprzedawca - PracowniaMediowa JacekKonikowski, wpisaną wpisaną w dn. 8.12.2004 roku przez Prezydenta Miasta st.Warszawy do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 200508. REGON: 010710640, NIP: 1130017749. Firma zarejestrowana jerst pod adresem: ul. Osowska 86/87, 04-351 Warszawa. Adres korespondencyjny i do zwrotów: Pracownia-Wagabund ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa. PracowniaMediowa jest wyłącznym przedstawicielem na Polskę brytyjskiej firmy Manufaktura.
Adres do zwrotów - PRACOWNIA-WAGABUND, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa z dopiskiem "ZWROT".
Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarach i dokonać ich zakupu poprzez prowadzone przez Sprzedawcę Konto oraz otrzymywać Newslettera. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem nternetowym: http://shop.wagabund.pl
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (spółka cywilna, spółki osobowe) korzystająca ze Sklepu internetowego.
Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie internetowym lub korzystająca z jego usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię składanych przez niego zamówień i zawartych umów sprzedaży, przebieg realizacji złożonych zamówień, udostępniony Klientowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Newsletter - usługa świadczona przez Sprzedawcę dla Klienta polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę oraz o organizowanych przez niego promocjach, konkursach i innych akcjach marketingowych.
Towar – rzecz ruchoma obejmująca obuwie oraz inny asortyment udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.
Dzień roboczy - dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).
3. Wszystkie Towary udostępnione w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
4. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
5. Zamówienia realizowane będą jedynie na adres znajdujący się na terenie Polski.
6. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową obsługującą stronę kodową UFT-8 (i ewentualnie arkuszami stylów dzięki czemu portal sklepu internetowego będzie wyglądał przejrzyście); nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (skrzynki elektronicznej).
7. Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie przesyłania Newslettera i prowadzenia Konta.

II. Warunki składania zamówienia, zawarcie umowy i jej realizacja.

1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest posiadanie przez Klienta Konta w Sklepie internetowym. W celu założenia Konta należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji podając następujące dane: imię, nazwisko, płeć, adres (ulica, numer domu, kod pocztowym, miasto), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, opcjonalnie datę urodzenia. W przypadku przedsiębiorców zakres danych poszerzony jest o firmę przedsiębiorcy oraz jego NIP. W procesie rejestracji Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do Konta. Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy założeniu Konta stanowi login.
2. Po założeniu konta Klient otrzyma od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej o zarejestrowaniu jego Konta i możliwości składania zamówień w Sklepie internetowym. Klient po zalogowaniu się na Konto może zmienić podane dane.
3. Zamówienia w sklepie internetowym Klient może składać wyłącznie poprzez stronę internetową (http://shop.wagabund.pl).
4. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do:
a) wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w Koszyku;
b) wyboru sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji;
c) wskazanie adresu dostawy, jeżeli jest inny niż został podany przez Klienta w formularzu rejestracji Konta;
d) wyboru sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji.
5.  Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych i są cenami brutto.
6. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
7. W przypadku wyboru płatności za pobraniem kwota, na którą Klient dokonuje zamówień nie może przekroczyć 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych). Jeśli suma nieuiszczonych u Sprzedawcy zobowiązań osiągnie wartość 1 500 złotych, Klient nie może dokonywać kolejnych zamówień do momentu w jakim kwota nieuiszczonych zobowiązań będzie przekraczać kwotę 1500 złotych.
8. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.
9. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
10. Zamówienie w Sklepie internetowym zostaje złożone w momencie kliknięcia przez Klienta ikony „zamawiam” i stanowi jednocześnie złożenie oferty zakupu Towaru objętego treścią zamówienia.
11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające informacje dotyczące treści złożonego zamówienia. Powiadomienie to stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta dotyczącej zakupu Towaru na warunkach określonych w zamówieniu.
12. Klient może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu poprzez anulowanie w zakładce „Moje konto” jego części lub całości do końca dnia, w którym zostało ono złożone
13. W wyjątkowych sytuacjach gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, poinformuje o tym niezwłocznie Klienta, który ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia.
14. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Klient otrzyma od Sprzedawcy na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające realizację zamówienia.
15. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem lub podane przez niego dane okażą się nieprawdziwe  lub nieaktualne. Poprzez brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem rozumie się nieudzielenie przez niego odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wysłania do niego e-maila na adres jego poczty elektronicznej lub SMSa na podany przez niego numer telefonu.
17. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało zrealizowane w ciągu 5-30dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien jednak przekroczyć 40 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia jest określony w opisie każdego produktu
18. Potwierdzeniem zakupu dla Klientów nie będących Konsumentami jest Rachunek.

III. Sposób i termin zapłaty.

1. Klient za zakupione w Sklepie internetowym Towary może dokonywać płatności wyłącznie w następujący sposób:
a) przelewem bankowym
b) kartą kredytową operatorów: Visa i Mastercard; za posrednictwem Transferuj.pl
c) PayPal.
2. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym zamówieniem.
3. Zapłata za zakupione w Sklepie internetowym Towary dokonana za pośrednictwem usługi płatności elektronicznej albo karty kredytowej następuje w momencie składania zamówienia.

IV. Sposób dostawy Towaru/Miejsce spełnienia świadczenia.        

1. Zamówiony Towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Infolinią w celu wyjaśnienia sprawy.
3. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar.

V. Odpowiedzialność za Towar. Procedura reklamacyjna.

1. Sprzedawca odpowiada za dostarczenie Towaru w należytym stanie, nieuszkodzonego, bez wad. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.).
3. Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary w Sklepie internetowym. Na Towary zakupione przez Klienta w Sklepie internetowym nie jest również udzielana gwarancja przez ich producentów.
4. Jeżeli Klient nie zaznaczy inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem i rozpatrzy jego reklamację według zasad obowiązujących Konsumentów.
5. W przypadku stwierdzenia wady Towaru Klient może złożyć reklamację wysyłajączakupiony produkt na adres do zwrotów: ul. WAGABUND, Świeradowska 47, 02-662 Warszawa
6. Klient wysyłając reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisma, zawierającego co najmniej następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko, adres zamieszkania albo adres e-mail, datę nabycia Towaru, opisaną wadę, żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy oraz wskazać w jaki sposób ma zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
7. Klient zostanie powiadomiony o decyzji Sprzedawcy w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia w sposób wskazany przez Klienta przy zgłoszeniu reklamacji.
8. Klient składając reklamację może posłużyć się formularzem reklamacyjnym Sprzedawcy. Skorzystanie przez Klienta z formularza reklamacyjnego opracowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe. Formularz reklamacyjny Klient może pobrać na stronie z regulaminem sklepu

VI. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty, w której Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Sprzedawcy przed upływem wskazanego terminu.
3. Oświadczenie Konsumenta może być sformułowane w sposób dowolny, jednak z jego treści powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od umowy sprzedaży.. Oświadczenie powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta, numer umowy/zamówienia, wskazanie Towaru, od którego zakupu odstępuje Konsument. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie.
4. Konsument do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może posłużyć się oświadczeniem, zamieszczonym na stronie z regulaminem sklepu
5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy również pocztą, faksem, mailem do Wagabund ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, e-mail: sklep@wagabund.pl
6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą. W takiej sytuacji Konsument zobowiązany do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy poprzez jego odesłane  na adres: Wagabund, Świeradowska 47, 02-662 Warszawa. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy przed jego upływem odesłanie zakupionego Towaru. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Przesyłki ze zwrotem Towaru nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, który odstąpił od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zakupem Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, pod warunkiem otrzymania od Konsumenta z powrotem zakupionego Towaru lub otrzymania dowodu potwierdzenia odesłania Towaru, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument udzieli  wyraźnej zgody na inny sposób płatności, który nie będzie wiązał się jednak dla niego z ponoszeniem dodatkowych opłat.
8. Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania.
9. Konsument może odstapić od umowy sprzedaży po ustawowym terminie 14 dni, nie dłuższym jednak niż 30 dni i domagać się zwrotu należności, jednak nie wcześniej niż po sprzedaniu przez sklep zwróconego przedmiotu innemu klientowi (pod warunkiem jednak, że zwracany towar jest wolny od jakichkolwiek wad). W takim przypadku, sklep przekazuje nalezność klientowi w terminie 24 godzin od chwili ponownej sprzedaży.

VII. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogę elektroniczną w ramach Sklepu internetowego.

1. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego.
2. Zawarcie umowy na świadczenie przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną w zakresie:
a) wysyłania Newslettera - w przypadku Klientów, którzy posiadają lub zakładają Konto, wymagane jest dodatkowe zarejestrowanie się w formularzu „Zamów Newsletter”. Klienci, którzy nie posiadają Konta mogą zarejestrować się poprzez wypełnienia formularza “Newsletter” na podstronie „Newsletter” danych podając następujące dane: imię nazwisko, płeć, adres poczty elektronicznej. Podanie danych zaznaczonych gwiazdką jest obowiązkowe. Klient może zrezygnować z takiej usługi w każdej chwili poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym polegające na zaznaczenie pola „Rezygnuję z Newslettera” na podstronie „Moje konto” lub w każdym wysłanym przez Sprzedawcę Newsletterze;
b) prowadzenia Konta – wymaga założenia Konta na zasadach określonych w pkt. II.1 Regulaminu. Klient może zrezygnować w usługi prowadzenia Konta poprzez wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, polegające na zaznaczeniu pola „Usuń” w podstronie „Moje Konto”. W takim przypadku Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie.
3. Klient ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego oraz świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Reklamacja może zostać zgłoszona Sprzedawcy przez Klienta poprzez wysłanie jej pocztą na adres: WAGABUND, Świeradowska 47, 02-662 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: e-mail: sklep@wagabund.pl. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja, chyba że Klient zgłosi żądanie powiadomienia go na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji i wskaże adres na jaki ma zostać wysłane powiadomienie. Opisana w niniejszym punkcie procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towarów zakupionych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
4. Konsument ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie Konta lub wysyłanie Newslettera) w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy pocztą, e- mailem do  WAGABUND, Świeradowska 47, 02-662 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: e-mail: sklep@wagabund.pl.  Wzór oświadczenia na odstąpienia od umowy znajduje się na stronie regulaminu sklepu internetowego. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną ma on prawo w każdej chwili wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia na zasadach określonych w pkt. VII.2 Regulaminu.
5. Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.

VIII. Prawa autorskie i pokrewne

1. Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim.
2. Sprzedawca jest właścicielem lub licencjobiorcą materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.
3. Sprzedawca upoważnia Klienta do korzystania na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu Internetowego jedynie w celu zapoznania się z prezentacją Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę oraz w celu zawarcia umowy sprzedaży i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie wysyłania Newslettera oraz prowadzenia Konta.
4. Klient nie może bez zgody Sprzedawcy lub licencjodawcy korzystać z materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu internetowego dla celów komercyjnych.
5. Logo i nazwy Wagabund oraz znaki towarowe umieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego są prawnie chronione.
6. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych praw będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego.
2. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.
3. W trakcie składania, realizacji i rozliczeń zamówienia Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.
8. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 

 

Wzory oświadczeń odstąpienia od umowy

__________________
Imię i nazwisko konsumenta

 

_________________
adres

 

Do
Wagabund.pl

 

 

 

Oświadczam, że odstępuje od umowy sprzedaży zawartej na odległość w związku ze złożeniem zamówienia nr ………………… w całości/w zakresie artykułu/ów o numerze: .

………………………………*

 


W związku ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sklepie internetowym Wagabund.pl wyrażam zgodę na otrzymanie zwrotu należności za zakupiony towar

w gotówce. Tak/Nie*

 __________________
data i podpis konsumenta

 

 

 

 

 


* Niepotrzebne skreślić.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____

 

 

 

_________________________
Imię i nazwisko konsumenta

 

_________________
e-mail

 

 

 

Do
Wagabund.pl

 

 

 

Oświadczam, że odstępuje od umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną zawartej na odległość w zakresie prowadzenia Konta w sklepie internetowym

Wagabund.pl

 

 

 


__________________
data i podpis konusmenta

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____

 

_________________________
Imię i nazwisko konsumenta

 

_________________
e-mail

Do
Wagabund.pl

 

 

 

Oświadczam, że odstępuje od umowy na świadczenie usługi drogą elektroniczną zawartej na odległość w zakresie przesyłania Newslettera.

 

 

 


__________________
data i podpis konsumenta